Wybierz oddział

 „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"

7.01.2021

Projekt grantowy finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

 

Wsparcie przeznaczone zostało na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych koniecznych podczas realizacji zajęć treningowych w okresie czerwiec-grudzień 2020. W ramach tego grantu zostały zakupione środki ochrony osobistej dla osób zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi – trenerów, wolontariuszy prowadzących zajęcia treningowe oraz środki dezynfekcyjne. Zakupione zostały przyłbice, maseczki ochronne i środki dezynfekcyjne i antybakteryjne.  

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.